Jim Gaffigan: Mr. Universe (2012)

 • 编剧: Jim Gaffigan
 • 主演: Jim Gaffigan
 • 类型: 喜剧
 • 制片国家/地区: 美国
 • 语言: 英语
 • 上映日期: 2012-04-11
 • imdb网址: tt2273321
 • Jim Gaffigan: Mr. Universe剧情简介
   暂无

  标签:  Stand-up / stand-up / 美国 / Comedy / 单口 / 脱口秀 / 喜剧 / 综艺
  Jim Gaffigan: Mr. Universe评论、影评、观后感
  Xulmes  2012-09-19
  各式麦当劳这段神了
  老成  2014-11-08
  果然还是对政治单口更感兴趣啊
  Lazy Designer  2014-11-05
  段子蛮密集的。14/11/04
  P-nutButterFry  2012-05-11
  哈哈哈这么可以这样ending的啊像作弊一样的!