Comedy Central Presents Sheng Wang (2011)

 • 编剧: Sheng Wang
 • 主演: Sheng Wang
 • 类型: 喜剧
 • 制片国家/地区: 美国
 • 语言: 英语
 • 片长: 30分钟
 • 上映日期: 2011
 • imdb网址: tt1828469
 • Comedy Central Presents Sheng Wang剧情简介
   暂无

  标签:  stand-up / ComedyCentral / 美国 / Comedy / Stand-up / 脱口秀 / 喜剧 / 2011
  Comedy Central Presents Sheng Wang评论、影评、观后感
  邦妮  2013-05-05
  略冷
  小叶子  2012-06-17
  姓wang的中国人好悲剧。。笑点有,太跳跃。
  喵将军  2012-05-03
  能做脱口秀的都是天才!又一个淡定地中国人~