Greg Giraldo: Midlife Vices

 • 导演: Joel Gallen
 • 编剧: Greg Giraldo
 • 主演: Greg Giraldo
 • 制片国家/地区: 美国
 • 语言: 英语
 • 上映日期: 2009
 • imdb网址: tt1562326
 • Greg Giraldo: Midlife Vices剧情简介
   暂无

  标签:  Standup.Comedy / Comedy / Stand-Up / USA / stand-up / 脱口秀 / ?
  下载地址
  Greg Giraldo: Midlife Vices评论、影评、观后感
  artoo  2011-03-22
  还在想啊,笑话其实很容易撞车,而且你根本没法知道有没有别人讲过。那个,之前刚好看dana gould说过类似的有没有~~~~~
  小小  2013-06-28
  可惜最后去世了